Tom57

29 tekstów – auto­rem jest Tom57.

* * *

Od­bij się od dna, zrób dob­re­go coś
Wyg­raj w wal­ce o swój przyszły los
Choć życie ciężkie jest nie pod­da­waj się,
Zmień swo­je życie i nie za­wiedź mnie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 grudnia 2011, 22:28

Mi­mo, te­go, że do­rosłym prob­le­my nas­to­latków wy­dają się niczym, to prze­cież pa­miętaj­my, że pat­rzą oni na nie z per­spek­ty­wy czau i mają o wiele większy ba­gaż doświad­czeń od niedoświad­czo­nych jeszcze prze­cież młodych, którym często wy­daje się, że nie są w sta­nie spros­tać wszys­tkim prob­le­mom. Mądrość przychodzi wraz z przeżyciami. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 czerwca 2011, 19:09

Świat, ludzie i życie to ta­jem­ni­ce, wszys­tko co nas otacza to ta­jem­ni­ca, której ludzie nie są w sta­nie zba­dać i nie wiem dlacze­go, wy­myśli­li so­bie, że do­wiedzą się wszys­tkiego i od­kryją wszel­kie ta­jem­ni­ce jak tyl­ko śmierć za­puka do ich drzwi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 czerwca 2011, 10:47

Gdy­by nie szkoła, nie do­ceni­libyśmy wakacji 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 czerwca 2011, 12:22

Nie ma rzeczy niemożli­wych. Niektóre z nich po pros­tu zos­tały stworzo­ne, by człowiek mógł po­kony­wać swo­je słabości, roz­wi­jać się do gra­nic swoich możli­wości, by mógł poczuć tą og­romną sa­tys­fak­cję z pra­cy włożonej w swój suk­ces. Szko­da tyl­ko, że tak niewiele ludzi prag­nie w to z całego ser­ca uwierzyć... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 czerwca 2011, 20:43

W dzi­siej­szych cza­sach tak się po­robiło, że muszę mieć dwie sa­mooce­ny. Taką, którą widzą in­ni - niższą i tą moją, własną, głęboką, która jest wyższa i da­je mi poczu­cie, że wszys­tko jest możliwe 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 czerwca 2011, 21:59

Czy będąc ko­tem chcieli­byśmy być człowiekiem ? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 maja 2011, 20:35

Ludzie w dwudzies­tym pier­wszym wieku bar­dzo boją się zo­bowiązań, dla­tego tak długo cze­kają ze ślubem 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 maja 2011, 20:26

Lu­bię poz­na­wać no­wych ludzi - cieszę się, że mają szansę poz­nać tak wspa­niałego człowieka 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lutego 2011, 15:34

Chce­my zdo­bywać kos­mos i in­ne pla­nety a nie możemy so­bie po­radzić z życiem na ziemi 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 stycznia 2011, 19:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tom57

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność